Live Eko Camera Live Eko Widget Live Eko Widget 2

податоци од изминатите 12 часа

Локација: ФИНКИ - КАРПОШ

Улица: „Руѓер Бошковиќ“ 16
PM10
SO2
CO

Квалитет на воздух измерен

на 21 октомври 2014 07:44

Квалитет на воздух

Умерен

Брзина на ветер

0,0 km/h

Амбиентална температура

6,44 °C

Релативна влажност

98,16 %RH