Live Eko Camera Live Eko Widget Live Eko Widget 2

податоци од изминатите 12 часа

Локација: ФИНКИ - КАРПОШ

Улица: „Руѓер Бошковиќ“ 16
PM10
SO2
CO

Сегашен квалитет на воздух

Квалитет на воздух

Добар

Правец на ветер

Брзина на ветер

2,12 km/h

Амбиентална температура

5,32 °C

Релативна влажност

99,46 %RH