Live Eko Camera Live Eko Widget Live Eko Widget 2

податоци од изминатите 12 часа

Локација: ФИНКИ - КАРПОШ

Улица: „Руѓер Бошковиќ“ 16
PM10
SO2
CO

Квалитет на воздух измерен

на 11 декември 2014 09:44

Квалитет на воздух

Добар

Правец на ветер

Брзина на ветер

2,30 km/h

Амбиентална температура

2,79 °C

Релативна влажност

96,14 %RH