Live Eko Camera Live Eko Widget Live Eko Widget 2

податоци од изминатите 12 часа

Локација: ФИНКИ - КАРПОШ

Улица: „Руѓер Бошковиќ“ 16
PM10
CO

Квалитет на воздух измерен

на 13 јануари 2016 10:57

Квалитет на воздух

Добар

Правец на ветер

Брзина на ветер

2,38 km/h

Амбиентална температура

6,82 °C

Релативна влажност

85,83 %RH