Live Eko Camera Live Eko Widget Live Eko Widget 2

податоци од изминатите 12 часа

Локација: ФИНКИ - КАРПОШ

Улица: „Руѓер Бошковиќ“ 16
PM10
CO

Сегашен квалитет на воздух

Квалитет на воздух

Умерен

Правец на ветер

Брзина на ветер

1,26 km/h

Амбиентална температура

-0,31 °C

Релативна влажност

96,08 %RH