Live Eko Camera Live Eko Widget Live Eko Widget 2

податоци од изминатите 12 часа

Локација: ФИНКИ - КАРПОШ

Улица: „Руѓер Бошковиќ“ 16
PM10
CO

Сегашен квалитет на воздух

Квалитет на воздух

Нездрав за осетливи групи граѓани

Правец на ветер

Брзина на ветер

0,40 km/h

Амбиентална температура

0,6 °C

Релативна влажност

100 %RH